Polityka ochrony danych i prywatności AdLIONS

Mając na uwadze potrzebę:

-            podkreślenia szczególnego znaczenia przypisywanego zagadnieniu ochrony prywatności odbiorców, klientów oraz podmiotów zarejestrowanych w bazach danych firmy AdLions,

AdLions Robert Posłajko siedzibą w Krakowie (30-107) przy ul. Plac Na Stawach, nr 1, lok. 500, posiadającym NIP 6762323271 (zwane dalej AdLions) ustawania niniejszą Politykę Prywatności.

 

I.                Informacje Ogólne

1. Celem niniejsze Polityki Prywatności jest ochrona danych osobowych Klientów zgodnie z wymogami stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO od dnia 25 maja 2018 roku.

2. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Będą to zatem dane takie np. imię, nazwisko, adres, data urodzenia, numer telefonu czy adres e-mail (lista nie jest zamknięta).

W związku ze świadczeniem usług przez AdLions mogą być przetwarzane informacje nie stanowiące danych osobowych (bo nie dotyczące możliwej do identyfikacji osoby fizycznej) o czym będzie mowa poniżej. Jednak nawet w takim przypadku AdLions wdraża odpowiednie mechanizmy zabezpieczające aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa podobnie jak w przypadku przetwarzania danych osobowych. AdLions także systematycznie szacuje ryzyka związane z możliwą re-identyfikacji wskazanych informacji.

 

II.             Pozyskiwanie informacji przez AdLions

1.       AdLions realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkowników Serwisów i Usług AdLions poprzez dobrowolnie wprowadzone przez Użytkowników informacje do formularzy obejmujących dane osobowe w tym imię i nazwisko, adres email czy numer telefonu.

2.       Jeżeli Użytkownik oznaczył stosowną zgodę marketingową to wyraża zgodę na udostępnianie i przetwarzanie danych podanych w formularzu przez AdLions dla celów marketingowych AdLions oraz przygotowywania i składania Użytkownikowi ofert reklamowych, mailingowych, przekazywania informacji dotyczących świadczonych przez AdLions usług oraz innych materiałów o charakterze komercyjnym związanych z działalnością AdLions

3.       Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych nie powinny korzystać z usług AdLions, gdyż są to usługi skierowane go profesjonalistów w związku w prowadzoną działalnością gospodarczą lub obowiązkami służbowymi.

III.           Bezpieczeństwo

1.       AdLions stosuje środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę zbieranych danych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. AdLions zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione przez Użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

2.       Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników AdLions zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz aktem wykonawczym wydanym na jej podstawie.

3.       AdLions oferuje Użytkownikom możliwość zrezygnowania z otrzymywania zamówionych od AdLions newsletterów lub informacji handlowych. Za pośrednictwem e-maila wysłanego na adres: iod@adlions.pl Użytkownik może żądać usunięcia informacji o sobie z bazy danych AdLions oraz domagać się wstrzymania otrzymywania informacji wysyłanych za pomocą listów elektronicznych.

4.       AdLions nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia w dostępności Serwisów i Usług dostarczanych i obsługiwanych przez podmioty trzecie.

5.        AdLions zachowa dane osobowe w poufności. Dostęp do nich będą mieć dostęp wyłącznie upoważnieni pracownicy działający w ramach polecenia. Dane mogą być ujawnione także dostawcom usług informatycznych wspierających realizacji poniżej wymienionych celów Administratora danych (po wcześniejszym zawarciu stosownych umów powierzenia).

6.       Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze, AdLions wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:

7.     a)  pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;

8.     b)  zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;

9.     c)  zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;

10.  d)  regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

11.  AdLions podejmuje działania w celu zapewnienia, by każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego, która ma dostęp do danych osobowych, przetwarzała je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego od niej prawo UE lub prawo państwa członkowskiego.

12.  Dane osobowe podawane w formularzach i na podstronach obsługiwanych przez AdLions są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. Dane osobowowe Użytkowników i osób są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach obowiązującego prawa. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Jednocześnie AdLions oświadcza, że stosowane techniki zabezpieczenia Kont i dostępu do danych służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.

IV.           Narzędzia przetwarzania danych i bezpieczeństwo

1.     W szczególności do wysyłki informacji marketingowych drogą mailową AdLions wykorzystuje:

a) GetResponse Sp. z o.o. w oparciu o umowę powierzenia, której treść dostępna jest na:

www.getresponse.pl/email-marketing/informacje-prawne/umowa-powierzenia-przetwarzania-danych-osobowych  

 

Jeżeli będzie lub może dochodzić do przekazania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) taką informację znajdziesz poniżej.

W odpowiedzi na zgłoszone żądanie możesz zostać poproszony o podanie danych niezbędnych do identyfikacji danych osobowych (m.in. odszukania tych informacji) lub zweryfikowania Twojej tożsamości. W tym przypadku przetwarzane będą tylko dane osobowe w zakresie niezbędnym do udokumentowania prawidłowego wykonania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych (m.in. prawidłowe dokumentowanie wycofania zgody) na potrzeby obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. lit. f) RODO tzw. uzasadniony interes Administratora danych) oraz w celu wykonania obowiązków wynikających z RODO (m.in. rozliczalności art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). W tych celach dane będą przetwarzane maksymalnie przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń z tym związanych.

 

V.               Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

1.     Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w Polityce prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

2. Dane osobowe mogą być wykorzystywane także w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym zobowiązań publicznoprawnych a także w ramach realizacji praw osób, których dane dotyczą wskazanych w rodo (art. 6 ust. 1 lit. c) rodo).

3.    AdLions może ujawniać (po zweryfikowaniu podstawy prawnej ujawnienia) wskazane powyżej kategorie danych osobowych np. dostawcom usług informatycznych czy księgowych, doradców prawnych czy przekazać korespondencję pomiędzy upoważnionymi pracownikami AdLions.

4. Dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane maksymalnie po upływie okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z realizacją umowy (w tym zobowiązań publicznoprawnych), w szczególności roszczeń wynikających z procesu zawierania i realizacji niniejszej umowy, zobowiązań publicznoprawnych. Dane osobowe mogą być usunięte lub zanonimizowane wcześniej, jeżeli zgłoszony zostanie skuteczny sprzeciw lub zostanie wycofana zgoda (jeżeli będzie pozyskiwana).

5. Podanie danych jest dobrowolne ale nie zbędne do realizacji w/w celów. W przypadku realizacji obowiązków publicznoprawnych podanie danych może być obligatoryjne.

6. Zważywszy, że dane osobowe AdLions może otrzymać zarówno bezpośrednio – w przypadku danych Kontrahenta, jak i pośrednio – w przypadku danych pracowników lub współpracowników kontrahenta/klienta (przetwarzanych w celach o których mowa powyżej), Klient powinien informować osoby, których dane przekazuje AdLions o fakcie, podstawie oraz zakresie udostępnienia danych.

7.  Klient może udostępniać AdLions dane osobowe swoich pracowników/współpracowników wyłącznie w oparciu o legalną podstawę udostępnienia danych. Jeżeli tą przesłanką nie będzie zgoda (ale np. uzasadniony interes administratora danych) Kontrahent/klient powinien analizować z należytą starannością istnienie podstawy prawnej przetwarzania danych.

 

VI.            Dane o ruchu na stronie oraz informacja o cookies 

 

1. AdLions może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez osoby odwiedzające stronę (tzw. dane eksploatacyjne):

a)    numer ID przydzielony osobie przeglądającej stronę internetową,

b)    oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej (np. adres IP urządzenia na którym wyświetlania jest strona),

c)    system teleinformatyczny (rodzaj urządzenia, operacyjny, przeglądarka internatowa), z którego korzysta Internauta,

d)    informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z witryny

 

2.     Wskazane powyżej dane eksploatacyjne nie są łączone z takimi informacjami jak imię i nazwisko, adres e-mail i innymi danymi umożliwiającymi łatwą identyfikację osoby odwiedzającej stronę internetową. Przetwarzanie nie jest także wykorzystywane do profilowania osób odwiedzających stronę. Przetwarzanie powyższych informacji może ale nie musi być związane z instalacją plików cookies lub podobnych technologii na urządzeniu końcowym służącym do jej wyświetlenia (w tym zakresie zob. informacje poniżej). Jeżeli stosowany będzie mechanizm cookies dane eksploatacyjne mogą obejmować informacje opisane poniżej – pozyskiwane poprzez te pliki.

3.     Wskazane powyżej dane eksploatacyjne mogą stanowić dane osobowe w rozumieniu RODO (rozporządzenie ogólne o ochronie danych 2016/679) –> jeżeli wskazane powyżej informacje zostaną zakwalifikowane jako dane osobowe to informujemy, że Administratorem danych osobowych jest AdLions  (dane kontaktowe zob. powyżej).

3. Przetwarzanie powyższych kategorii danych jest niezbędne do prowadzenia strony internetowej i dbania o jej jakość tj. celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) -> w związku z czym istotne i niezbędne jest:

- badanie preferencji Internautów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości strony;

- okazjonalnie mogą być analizowane pliki z logami w celu określenia: z jakich przeglądarek korzystają osoby odwiedzające stronę; które zakładki, strony lub podstrony są najczęściej lub najrzadziej odwiedzane lub przeglądane; czy struktura strony nie zawiera błędów;

- zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do strony internetowej i rozprowadzaniu złośliwych kodów, przerywanie ataków typu „odmowa usługi”, a także przeciwdziałanie uszkodzeniu systemów komputerowych i systemów łączności elektronicznej.

4. W oparciu o powyższe informacje mogą być tworzone statystyki, które jednak nie będą zawierać żadnych informacji identyfikujących lub umożliwiających identyfikację osoby odwiedzającej stronę AdLions. W związku z bardzo trudną identyfikacją osoby korzystającej ze strony internatowej nie będzie możliwe wykonanie praw wskazanych w art. 15–20 RODO, chyba że osoba, której dane dotyczą, w celu wykonania praw przysługujących jej na mocy tych artykułów, dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować.

5. Administrator danych może powierzyć dane osobowe np. dostawcom usług informatycznych czy przekazać korespondencję pomiędzy upoważnionymi pracownikami administratora. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Ci także prawo do zgłoszenia sprzeciwu (gdy przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rodo). Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane maksymalnie po upływie okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z korzystaniem ze strony, lub wcześniej jeżeli zgłosisz skuteczny sprzeciw. Podanie danych jest dobrowolne ale nie zbędne do realizacji w/w celów.

6. Mechanizm Cookies

6.1. Poprzez pliki cookies strona może przechowywać lub uzyskiwać dostęp do informacji już przechowywanych w urządzeniu służącym do jej wyświetlenia - wyłącznie w zakresie niezbędnym do jej wyświetlenia. Pliki cookies lub podobne technologie nie służą pozyskiwaniu informacji o osobach odwiedzających serwis. Nie są wykorzystywane także do śledzenia ich nawigacji. Pliki cookies stosowane na stronach AdLions nie służą przechowywaniu danych osobowych ani innych informacji zebranych od osób odwiedzających stronę.

6.2. Poprzez pliki cookies strona może przechowywać lub uzyskiwać dostęp do informacji już przechowywanych w urządzeniu służącym do jej wyświetlenia:

– w celu niezbędnym  wyłącznie w zakresie niezbędnym do jej wyświetlenia. W tym celu stronach serwisu mogą być wykorzystywane sesyjne cookies których instalacja ma na celu prawidłowe wyświetlenie strony i tylko do zakończenia sesji przeglądarki (tj. przez czas, w jakim strona jest wyświetlana przez przeglądarkę).

– za zgodą osoby odwiedzającej stronę mogą być instalowane tzw. pliki cookies stron trzecich (partnerów) tj.:

6.3. Google Analitycs celu badania preferencji Internautów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości strony; Google używa danych Google Analytics, by świadczyć klientom usługę pomiarową Google Analytics. Identyfikatory, np. pliki cookie i identyfikatory instancji aplikacji, służą do pomiarów interakcji użytkowników z witrynami lub aplikacjami klientów. Adresów IP używa się natomiast do ochrony usługi Google Analytics i informowania klientów, skąd pochodzą ich użytkownicy. W tym celu mogą być zbierane i analizowane następujące dane: liczbę użytkowników i sesji; czas trwania sesji; systemy operacyjne; modele urządzeń; dane geograficzne; pierwsze uruchomienia; otwarcia aplikacji; aktualizacje aplikacji; zakupy w aplikacji -> więcej informacji: https://support.google.com/analytics/answer/6318039?hl=pl. Na tej podstawie tworzone są lub mogą być następujące raporty statystyczne: https://support.google.com/analytics/answer/2799357?hl=pl

 

6.4.Poprzez narzędzie Google Analitycs nie są zbierane przez operatora niniejszej strony takie informacje jak imię, nazwisko, adres e-mail. Nie są zestawiane z innymi informacjami w celu identyfikacji osobę odwiedzającą stronę. Google przestrzega zasad określonych w ramach programu Tarcza Prywatności UE-USA, podanych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych, dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych obywateli Unii Europejskiej. Przestrzeganie tych zasad jest monitorowane przez Federalną Komisję Handlu. W tym oświadczeniu firma Google, Google Inc. oraz należące do niej podmioty zależne na terenie USA potwierdzają, że przestrzegają obowiązujących zasad ochrony prywatności zgodnie z zasadami Tarczy Prywatności.

6.4 W zakresie w jakim Google działa w ramach usługi Google Analytics działa w imieniu AdLions w czasie monitorowania naszej strony zawierana jest umowa powierzenia danych na następujących zasadach: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/

6.5. Informacjw jak Google działa w  imieniu AdLions a w jakim jako niezależny administrator danych są dostępne na stronie  https://privacy.google.com/businesses/adsservices/

7.    Facebook Piksel w celu Facebook przetwarza dane w imieniu reklamodawcy w celu dokonania pomiaru skuteczności i zasięgu kampanii reklamowych i zwrotnego przesyłania statystyk dotyczących osób, które wyświetliły reklamy i podjęły wobec nich działania. Zapoznaj się z informacjami dostępnymi na:

https://pl-pl.facebook.com/business/gdpr

8. Użytkownik Serwisu może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. W tym celu należy dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

9. Niektóre podstrony Serwisu oraz inne środki komunikacji z Użytkownikami mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.

 

10. Instalację plików cookies można wyłączyć lub ograniczyć na poziomie przeglądarki.

Jak wyłączyć obsługę ciasteczek?

o     Firefox

o     Chrome

o     Internet Explorer

o     IOS Safari

o     Safari

11. W razie pytań lub problemów z obsługą plików cookies prosimy o kontakt z administratorem serwisu pod adresem: kontakt@adlions.pl

12.  W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej Polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce „kontakt” strony adlions.pl

VII. Informacje końcowe

1.       Postanowienia niniejszej Polityki prywatności obowiązują od chwili jej opublikowania w serwisie adlions.pl.  

 

Więcej informacji:

AdLions
www.adlions.pl

kontakt@adlion.pl

 

POWRÓT